ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

     ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2557     ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน และสร้างความมั่นใจในการทำงานและแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

  นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษาได้แสดงความระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษาอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยวิทยากรได้แก่ คุณอิงอร ขอยเจริญ ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จในการทำงาน ให้คำแนะนำเรื่องวิธีการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน รวมถึงการใช้ชีวิตในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และ คุณสุทธิเดช เกศมี (ศิษย์เก่าจากสาขาการจัดการทั่วไป) ร่วมเสวนาเล่าสู่กันฟังประสบการณ์จากพี่สู่น้อง เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคต  เมื่อวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา