ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่องผลบทความแนว)ฏิบัติที่ดีของอาจารย์และนักศึกษาในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ๙ ราชมงคลและ ๒ สถาบัน view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 10 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียน 1/2559 view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 view
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) view
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งกำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผยบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ คณะกรรมการอุดมศึกษาฯ-เรื่อง-หยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประชาสัมพันธ์โพสเตอร์โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ครั้งที่ 10 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ รับสมัครนักศึกษาหอพักเก่าเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 view
ขอเปลี่ยนแปลงตารางคุมสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 view
ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รับสมัครสอบ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 7 - 30 พฤศจิกายน 2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 view
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา view
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา view