ข่าวสำหรับนักศึกษา

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าหอพักในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ view
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ view
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ของหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้บริการสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายอื่นภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอความร่วมมือนักศึกษา(เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน) กรอกแบบสำรวจความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562(ฤดูร้อน) view