ข่าวสำหรับนักศึกษา

เรื่อง อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่องกำหนดวันสอบกลางภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ต UniNet โซนภาคใต้ เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทา view
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหอพักเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view