ข่าวสำหรับนักศึกษา

เรื่อง อ่านต่อ
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564(ฤดูร้อน) view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ปิดหอพักนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 view
ประกาศ : รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมรสารนักศึกษา 2565 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับการควบคุมจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแ view
รู้ทันและสร้างการรับรู้ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 view
แบบคำร้องสำหรับขอเข้าปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับนักศึกษา view