ผลงานอาจารย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา ชูพันธ์" สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล" สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560

สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียนขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”

ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2558 สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัด โครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียนขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3” เป็นโครงการสำหรับการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดำเนินการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับสถาบันการศึกษาในชุมชน และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและอาจารย์ผู้สอน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา จัดการทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง โดยวิทยากรผู้ชำนาญการด้านการสอนของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีว