ผลงานอาจารย์

ภาพกิจกรรม RUTS : research expo2019 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมออกร้านจัดแสดงสินค้าชุมชนจากงานบริการวิชาการ

     ระหว่างวันที่ 20-21  สิงหาคม 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมออกร้านจัดแสดงสินค้าชุมชนจากงานบริการวิชาการ ของชุมชนบ้านท่า-บ่อโก และชุมชนบ้านบางคู นำโดยอาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล และอาจารย์นาถนลิน สีเขียว ร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรมโดย อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว และ อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา  จากการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งได้รับรางวัลที่ 3 (เหรียญทองแดง) ในชื่อผลงาน "แผนผังเส้นทางท่องเที่ยวคลองบางคูผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม”   ทั้งนี้ในส่วนของงานวิจัย มีการนำเครื่องถมเมืองนครมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน โดย ผศ.ดร.ขวัญหทั

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา ชูพันธ์" สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล" สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560

สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียนขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”

ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2558 สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัด โครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียนขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3” เป็นโครงการสำหรับการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดำเนินการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับสถาบันการศึกษาในชุมชน และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและอาจารย์ผู้สอน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา จัดการทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง โดยวิทยากรผู้ชำนาญการด้านการสอนของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีว