ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

     กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ผุ้ที่สนใจส่งแบบกรอกประวัติ เพื่อคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสุงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

     ประชาสัมพันธ์ผุ้ที่สนใจส่งแบบกรอกประวัติ เพื่อคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสุงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตการป้องกันภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตการป้องกันภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ประชาสัมพันธ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

     ประชาสัมพันธ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดการประกวดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีความสนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ข้อมูลและเอกสาร ดาวน์โหลดได้ที่ http://nrei.rmutsv.ac.th/sites/default/files/banner/quick_win.zip

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

     ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561(ฤดูร้อน)

     ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561(ฤดูร้อน) คลิกที่นี่

ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานความสามารถด้านสมรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

     ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานความสามารถด้านสมรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดความสามารถด้านสมรถนะวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปี2561

     ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดความสามารถด้านสมรถนะวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปี2561