ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานความสามารถด้านสมรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

     ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานความสามารถด้านสมรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดความสามารถด้านสมรถนะวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปี2561

     ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดความสามารถด้านสมรถนะวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปี2561

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

     ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

       ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : หนังสือ นศ 0017.3/ว 1420 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : หนังสือ ศธ 0584/ว.31 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ตารางคุมสอบปลายภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

     ตารางคุมสอบปลายภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

     ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคโยโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

     ประกาศวิทยาลัยเทคโยโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561