• ภาษาไทย
    • English

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

    เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง