ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

              ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนสำหรับการทดลองและโครงการต่างๆในหลายโปรแกรมภาษา ห้องปฏิบัติการยังสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

 

สิ่งอำนวยความสะดวก: