ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

              ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนสำหรับการทดลองและโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี การออกแบบและการใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์  ห้องปฏิบัติการยังมีระบบการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อรองรับระบบควบคุมมอเตอร์ และระบบควบคุมเครื่องจักรกล