ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา


 

ชุดทดสอบ การไหลในทางน้ำเปิดและการไหลผ่านเขื่อน


 

ชุดทดสอบ การไหลผ่าน Weir

 


 

ชุดทดสอบ คุณสมบัติการไหล


 

ชุดทดสอบ พลังงานสูญเสียในท่อ

 
             

              ห้องปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำการทดลองที่ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาชลศาสตร์ปฏิบัติการชลศาสตร์นี้จะศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติการไหลของน้ำ การไหลในทางระบายเปิด การไหลผ่านฝายน้ำล้นการไหลผ่านท่อและรูระบาย แรงกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนโมเมนตัมของน้ำ รวมถึงเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบต่างๆ เป็นต้น

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก: