ศูนย์ภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมย่อยที่ 1 ค่ายภาษาอังกฤษสัญจร

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ศูนย์ภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมย่อยที่ 1 ค่ายภาษาอังกฤษสัญจร โดยอาจารย์ดวงพร โสมสุข ,อาจารย์จิตติมา ชูพันธ์ ,Miss Donna Grace De Guzman Tomas และบุคลากรวิทยาลัยฯ ทำกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่น้องๆนักเรียนระดับ ป.1- ป.6 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทำให้น้องๆนักเรียนกล้าแสดงออก สนุกไปกับการใช้ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดบุญบันเทิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี