สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการไฟฟ้ารุ่นใหม่หัวใจอาสาเพื่อสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการไฟฟ้ารุ่นใหม่หัวใจอาสา เพื่อสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ทักษะทางสังคม เป็นส่วนสำคัญที่ปลูกสร้างให้นักศึกษาตระหนักถึงคำว่าส่วนรวม และการเสียสละเพื่อส่วนรวม การออกไปสู่สังคมแห่งการใช้ชีวิตจริง เราต้องรู้ถึงคำว่าส่วนรวม
โดยนักศึกษาและคณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมทำกิจกรรมอาสาพัฒนาสถานที่ เก็บขยะและกวาดใบไม้รอบๆลานวัด ให้กับวัดจันทน์ธาตุทาราม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช