สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จำนวนกว่า 70 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ ณ อ่าวเตล็ด อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช