วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการงานศรีวิชัยขนอมวิชาการ ครั้งที่ 5 “green tourism”

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการงานศรีวิชัยขนอมวิชาการ ครั้งที่ 5 “green tourism”โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานศรีวิชัยขนอมวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี ๒๕๖1 ภายใต้รูปแบบงาน “green tourism” ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การฝึกอาชีพอิสระ และรับฟังการบรรยายพิเศษจาก คุณเชาวรัตน์ รักษาพล ในหัวข้อ “green tourism”ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ในโรงเรียนใกล้เคียงและประชาชนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัย ฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย