วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.ดร. ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย