สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการแต้มสีเติมฝัน

เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560 ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการแต้มสีเติมฝัน โดยทีมงานสโมสรนักศึกษานำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชี ลงมือช่วยเหลือซ่อมแซมอุปกรณ์และสถานที่ของโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน สะดวก ปลอดภัย สวยงามน่าศึกษาเรียนรู้และเป็นการสร้างจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ณ โรงเรียนบ้านวัดใน ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช