การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพรบ. ระเบียบข้าราชการรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่...) พ.ศ...

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ. ระเบียบข้าราชการรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่...) พ.ศ...

เอกสารประกอบ: