ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารในพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่าย เฉพาะพื้นที่สงขลา