แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชฯอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา - Copy