วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกการจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาดูงานด้านสาขาที่เปิดการเรียนการสอนและภาพรวมของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย