วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ ประจำการศึกษา 2559 โดยมี ดร.จิราภา ชาลาธราวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ และนางสุพัชชา คงเมือง หัวหน้าแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ