วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการสืบสานวันสำคัญทางศาสนา"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 คณะอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อนำไปถวายแก่วัด 5 วัด ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช