วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการสืบสานวันสำคัญทางศาสนา"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 คณะอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมตกแต่งเทียนพรรษา โดยมีสภาวัฒนธรรมอำเภอขนอมมาให้ความรู้กับนักศึกษาในการตกแต่งเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อนำไปถวายแก่วัด ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช