วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

เมื่อวัน ที่ 30 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ได้ทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน และสร้างความมั่นใจในการทำงานและแนะแนวทางการดำเนินชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก นางกัญจนา สุขมาก เจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงาน และช่วงบ่ายร่วมฟังเสวนาเล่าสู่กันฟังประสบการณ์จากพี่สู่น้อง จากรุ่นพี่ ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคต ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย