วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างด้วยโซล่าเซลล์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า - บ่อโก “กิจกรรมย่อยที่ 5 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างด้วยโซล่าเซลล์” ให้แก่ศูนย์ฟื้นฟูป่าชายเลน ชุมชนบ้านท่า - บ่อโก โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิทยาลัยฯ และชาวบ้านชุมชนบ้านท่า - บ่อโก ได้ร่วมฟังความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จากอาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน ภายใต้ศักยภาพที่มีของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เป็นการบูรณาการความรู้ในหลักสูตรวิชาที่เปิดสอนของคณาจารย์และถ่ายทอดสู่ชุมชนในทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้โดยมุ่งเน้นการบริการทั้งในด้านประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับโดยตรงแก่ชุมชนและสังคม และการเพิ่มประสบการณ์แก่นักศึกษาและบุคคลที่ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และยังเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับครัวเรือนเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ชาวบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนา ณ ชุมชนบ้านท่า – บ่อโก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช