วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 )

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการขอรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ) เพื่อตรวจรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนี้
1. รศ.พิชิต ลำยอง ประธานอนุกรรมการ
2. ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ อนุกรรมการ
3. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ อนุกรรมการ
4. ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ อนุกรรมการ
5. นางสาวกนกพร ส่องศรี ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
โดยคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาในการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เพื่อตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ในการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรและคณาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย