วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง