วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศกรรมการดำเนินการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศกรรมการดำเนินการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

เอกสารประกอบ: