วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ได้ประกาศนโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ