วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี