วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) กำหนดวันสอบกลางภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง กำหนดวันสอบกลางภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙