วิทยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 3) อาคารอำนวยการและสารสนเทศ