ประมวลภาพ การตรวจติดตามกิจกรรม 5ส Plus ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 แผนกงานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส Plus ประจำปีการศึกษา2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมตรวจติดตามกิจกรรม 5ส Plus ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย