ประมวลภาพกิจกรรม โครงการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 แผนกงานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยณัฐ บัวทองเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และได้บรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา วิธีการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย