ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 140-5/2559

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 140-5/2559 นำโดย ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย