ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

เมื่อวัน ที่ 25 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน และสร้างความมั่นใจในการทำงานและแนะแนวทางการดำเนินชีวิต เสวนาเล่าสู่กันฟังประสบการณ์จากพี่สู่น้อง เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคต ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก