มทร.ศรีวิชัย (ขนอม) จัดนิทรรศการรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน “ชาวมทร.ศรีวิชัย (ขนอม) พร้อมใจลดใช้พลังงาน”

แผนกงานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการนิทรรศการรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน “ชาวมทร.ศรีวิชัย (ขนอม) พร้อมใจลดใช้พลังงาน” นำทัพปลูกจิตสำนึกนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยฯ ให้ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน และลดปัญหาโลกร้อน
ผศ. ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยการจัดนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จะได้รับความรู้จากการเสวนาจากผศ. ชยณัฐ บัวทองเกื้อ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารและวางแผน , คุณรัชนู ใยสุหร่าย หัวหน้าฝ่ายบริหารและวางแผน และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยฯ มาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย