การวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการดำเนินการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ ดร.สุธี โง้วศิริ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ ,ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและแผน สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และคุณวาริน ชิณวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช