นักศึกษามทร.ศรีวิชัย (ขนอม)ร่วมฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านตำนานเพลงกล่อมเด็ก

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านตำนานเพลงกล่อมเด็ก โดยมีนางภิริญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา อาจารย์ประจำวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ และดร.จิราภา ชลาธราวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากแม่เฒ่าในอ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของบรรพบุรุษและบทบาทของมารดาที่ถูกถ่ายทอดออกมาในบทเพลงกล่อมเด็กอันไพเราะ ที่กำลังจะเลือนหายและคนรู้จักน้อยลงทุกที กิจกรรมนี้จะนำไปสู่การฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดจนภาษาท้องถิ่นภาคใต้ ให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป ในกิจกรรมอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ได้ร่วมหัดร้องเพลงกล่อมเด็ก และแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าถุง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นไอของความเป็นใต้แท้ ๆ ณ ห้องปฎิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559