โครงการบริการวิชาการอบรมความรู้ทางด้านภาษีอากร

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 หลักสูตรวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการบริการวิชาการอบรมความรู้ทางด้านภาษีอากร โดยมี อาจารย์อาทิตย์ สุจเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหน่วยงานภายนอกและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดา สามารถยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบุคคลธรรมดาผ่านระบบ INTERNET ได้อย่างถูกต้องและตระหนักถึงความสำคัญของการเสียภาษี ณ ห้องศูนย์การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย