เปิดบ้านต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยคณะบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดบ้านต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยเป็นโครงการปัจฉิม เรียนรู้ สู่รั้วมหาวิทยาลัย ของโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ซึ่งมีนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จำนวนกว่า 40 คน เข้ามาเยี่ยมชม เรียนรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตลอดจนรับรู้ถึงแนวทางการประกอบอาชีพ หลังจากสำเร็จการศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย