การวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรวิชาการบัญชี

หลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรวิชาการบัญชี ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559