การวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยมี ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการจากภายนอก มาให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรได้แก่ รองศาสตราจารย์ดร.ปรัญชญนันท์ นิลสุข อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคุณชยกฤต ไทยเกิด ผู้จัดการ บริษัท เอสทีเอส จำกัด มาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ