ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (Ligornet)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกงานวิทยบริการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสารสนเทศจังหวัดนครศรีธรรมราช(Ligornet) เข้าเยี่ยมชมแผนกงานวิทยบริการ งานห้องสมุด และการจัดให้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย