ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางการบัญชี

หลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการแข่งขันทักษะทางการบัญชี เป็นการแข่งขันตอบคำถามทางด้านบัญชี ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา