ประมวลภาพกิจกรรม อบรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 แผนกงานวิทยบริการ งานห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอบรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference Library (eBook) ให้กับคณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และปรับใช้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมี คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล Senior Sales Executive, Gale Cengage Learning เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย