ประมวลภาพ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความจำเป็นในการดำเนินงานสหกิจศึกษาต่อสถานศึกษา แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ