ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 10 "ไสใหญ่เกมส์"

    ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 10 "ไสใหญ่เกมส์" ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษจิกายน 2558 ของนักกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ