มทร.ศรีวิชัย ขนอม ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายชยณัฐ บัวทองเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ทักทายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ แก่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) กว่า 200 คน ที่มาเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือขั้นสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ห้องปฎิบัติการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องปฎิบัติการทางด้านวิศวกรรมโยธา ห้องปฎิบัติการทางด้านฟิสิกส์ ห้องปฎิบัติการทางด้านเคมี และห้องปฎิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยรับฟังคำบรรยาย จากวิทยากรผู้แทนอาจารย์ทุกสาขา และนักศึกษาให้ข้อมูลอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องปฎิบัติการสาขาวิชาต่างๆ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย
ครั้งนี้ คาดหวังที่จะให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ และได้มาซึมซับบรรยากาศการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ได้เห็นได้สัมผัส และได้เรียนรู้จากสถานที่จริง จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หวังว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไป เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในอนาคต...