ประมวลภาพบรรยากาศโครงการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีฝึกซ้อมย่อย ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 112 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมถ่ายภาพหมู่กับผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบูมแสดงความยินดีจากศิษย์ปัจจุบัน ให้กับบัณฑิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
คณาจารย์และบุคลากร ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้