โครงการ “ไฟฟ้ารุ่นใหม่ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม”

โครงการ “ไฟฟ้ารุ่นใหม่ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม” จัดโดยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย เป็นกิจกรรมอาสาพัฒนาสถานที่ ทั้งซ่อมปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ติดตั้งพัดลม การเก็บขยะและกวาดใบไม้รอบๆลานวัด ให้กับวัดอ่าวเตล็ด ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558